เลือกหน้า

NS BlueScope Pte Ltd

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Policy)

NS BlueScope Pte Ltd และบริษัทที่เกี่ยวข้องรวมถึง ผู้แทน และ/หรือตัวแทน (ให้เรียกรวมกันว่า “NSB พวกเราเรา” หรือ “ของพวกเรา“) มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ

วัตถุประสงค์ของนโยบาย

วัตถุประสงค์ของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล“) คือ เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่า NS BlueScope Pte Ltd และ บริษัทที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร ภายใต้พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสิงคโปร์  (ฉบับที่ 26 จากปี 2555) (The Singapore Personal Data Protection Act (No. 26 of 2012)) รวมถึงกฎหมายท้องถิ่นอื่นๆที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล“) ทั้งนี้ ขอท่านโปรดสละเวลาเพื่ออ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เพื่อคุณจะได้ทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราปรับใช้นโยบายอย่างไร

เมื่อคุณมีการติดต่อกับเรา ส่งข้อมูลให้เรา ซื้อหรือจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่เราเสนอให้ คุณตกลงและยินยอมให้เราสามารถเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของเรา และบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องในลักษณะตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี

ปรับปรุงล่าสุด – วันที่ปรับปรุงล่าสุด: 9 พฤษภาคม 2563

เราอาจจะปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้แน่ใจว่า นโยบายนั้นสอดคล้องกับการพัฒนา แนวโน้มของอุตสาหกรรมและ / หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อกำหนดหรือข้อบังคับทางกฎหมายในอนาคต อนึ่ง ภายใต้สิทธิ์ตามกฎหมายที่คุณมี คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีอยู่ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ซึ่งอาจได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราวในเว็บไซต์ของเรา ฉะนั้น ขอให้คุณโปรดหมั่นตรวจสอบเป็นประจำเพื่อที่จะได้รับข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

1 ข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล ให้รวมถึง ‘ข้อมูลส่วนบุคคล’ ที่กำหนดโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย บรูไน และพม่า และ ‘ข้อมูลส่วนบุคคล’ ที่กำหนดโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเวียดนาม

1.2 ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่คุณอาจให้กับเรา รวมถึง (ให้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการติดต่อกับเรา) ชื่อของคุณ หนังสือเดินทาง หรือหมายเลขประจำตัวอื่น ๆ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่คุณได้ให้กับเรา ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ที่คุณส่งให้เรา (รวมถึง ในรูปแบบของข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล) หรือผ่านรูปแบบอื่น ๆที่ติดต่อกับคุณ

2.1 การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

2.1. เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร ?

การรวบรวมจะขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณที่ติดต่อกับเรา และวิธีการที่คุณกระทำ โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการต่อไปนี้:

โดยทั่วไป

(ก)            เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มให้เรา

(ข)            เมื่อคุณตกลงเข้าทำสัญญาใด ๆ หรือให้เอกสาร หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบและการทำธุรกรรมของคุณกับเราหรือเมื่อคุณจัดหาสินค้าหรือบริการจากเรา

(ค)            เมื่อคุณตอบแบบสอบถามและการริเริ่มทางการวิจัยที่ดำเนินการโดยเรา หรือในนามของเรา

(ง)             เมื่อคุณกรอกและส่งแบบฟอร์มใด ๆ ให้เรา

(จ)            เมื่อคุณโต้ตอบกับพนักงานของเรา เช่น ผ่านโทรศัพท์ (ซึ่งอาจถูกบันทึกไว้) จดหมาย โทรสาร การประชุมแบบต่อหน้า และอีเมล์

(ฉ)            เมื่อคุณโต้ตอบกับเราผ่านเว็บไซต์ของเรา

(ช)            เมื่อคุณตอบรับคำขอข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจากเรา

(ฌ)           เมื่อเราถ่ายภาพของคุณผ่านกล้องวงจรปิดในขณะที่คุณอยู่ในสถานที่ของเรา หรือผ่านภาพถ่าย หรือวิดีโอที่กระทำโดยเรา หรือตัวแทนของเราถ่ายเมื่อคุณเข้าร่วมในกิจกรรมที่จัดโดยเรา

ด้านการตลาด การเข้าถึงลูกค้า และผลประโยชน์ต่างๆ

(ญ)           เมื่อคุณร้องขอให้เราติดต่อคุณ ในอีเมล์หรือรายการต่างๆในอีเมล์

(ฎ)           เมื่อคุณลงทะเบียนตามโปรแกรมกับลูกค้าหรือการตลาด หรือเข้าร่วมในโปรแกรมการตลาดหรือการจัดการลูกค้า

(ฏ)           เมื่อคุณเข้าร่วมหรือรับผลประโยชน์ของลูกค้า และ

เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เราด้วยเหตุผลอื่นใด

2.2 คุกกี้ ( Cookies )

เมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์ของเรา โดยทั่วไปคุณกระทำโดยไม่ระบุตัวตน อย่างไรก็ตามโปรดตรวจดูหัวข้อด้านล่างที่เกี่ยวกับการใช้คุกกี้           ทั้งนี้ เราจะไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและอีเมล์ของคุณโดยอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์ของเรา เว้นแต่คุณจะได้ให้ข้อมูลดังกล่าว

2.3. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นๆที่คุณให้กับเราได้ถูกดำเนินการอย่างไร ?

ตราบเท่าที่กระทำได้ เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากคุณ หากเราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลอื่น เราจะดำเนินการ(ตามสมควร) เพื่อเป็นที่แน่ชัดว่าว่า คุณยินยอมให้มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณและรับรู้สถานการณ์ขณะมีการรวบรวม  จากที่กล่าวมา โปรดทราบว่า หากคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม (เช่น ข้อมูลของคู่สมรส ลูก พ่อแม่) คุณควรได้รับ ความยินยอมจากบุคคลที่สามก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นแก่เรา หากคุณไม่แน่ใจโปรดแจ้งให้เราทราบ ทั้งนี้ ในการส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่เรา คุณยืนยันว่าคุณได้รับความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้นในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาแก่เราตามจุดประสงค์ที่กำหนด

2.4. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม?
โดยที่ทั่วไป ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการรวบรวมข้อมูลนั้น ซึ่งอาจรวมถึงชื่อของคุณ รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลทางธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (เช่น อาจจำเป็นต่อการประมวลผล หรือการจัดการธุรกรรมของคุณ หรือการติดต่อกับเรา)

2.5. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้นั้นถูกต้อง แม่นยำ และเป็นความจริง

คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ส่งถึงเรานั้นสมบูรณ์ แม่นยำ เป็นความจริง และถูกต้อง หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโปรดแจ้งเราทันที การไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เราไม่สามารถจัดหาสินค้าหรือบริการตามที่คุณร้องขอ หรือประมวลผลตามแอพพลิเคชั่นของคุณ หรือ ตามคำขออื่นๆของคุณได้

2.6. หากคุณปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราจะเป็นอย่างไร?

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม เราจะกระทำเมื่อเรามีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้นได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ หรือเราต้องทำเพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการติดต่อของเรากับคุณและ / หรือธุรกรรมที่คุณมีส่วนร่วมกับเรา ในกรณีเช่นนั้น เรามีสิทธิ์ร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการตามบทบาทของเรา หรือเพื่อทำตามวัตถุประสงค์อื่นๆที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

หากคุณปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวกับเราหรือเพิกถอนความยินยอมของคุณในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ซึ่งทำให้เราไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ หรือบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์และหน้าที่ซึ่งเราต้องดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือหยุดดำเนินการในการติดต่อและธุรกรรมของเรา  และมีสิทธิ์ตามกฎหมายและสามารถสงวนสิทธิ์ของเราได้ในสถานการณ์เช่นนั้น

3. วัตถุประสงค์ของการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

3.1. โดยทั่วไป เราจะรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

การสื่อสารและจัดการคำร้องขอจากคุณ

(ก) การตอบสนอง การประมวลผล และการจัดการ คำถาม การร้องเรียน ข้อเสนอแนะ คำแนะนำและคำร้องขอจากคุณ

(ข) การยืนยันตัวตนของคุณโดยดำเนินการเพื่อความปลอดภัย / การตรวจสอบสถานะ

(ค) การจับคู่ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

การปฏิบัติตามกฎหมาย และการจัดการสำหรับเหตุการณ์ต่างๆ/ การสอบสวน

การป้องกัน ตรวจจับ และสอบสวนทางอาชญากรรม รวมถึงการฉ้อโกง และการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย และวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงเชิงพาณิชย์

(จ) การจัดการด้านความปลอดภัยและความมั่นคงของสถานที่และบริการของเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการเฝ้าระวังกล้องวงจรปิด และดำเนินการด้านความปลอดภัย)

(ฉ) เกี่ยวกับการเรียกร้อง การสอบสวนการ กระทำ หรือการดำเนินการใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การร่างและตรวจสอบเอกสาร การทำธุรกรรมทางเอกสาร การขอคำแนะนำทางกฎหมาย และการอำนวยความสะดวกในการระงับข้อพิพาท) และ / หรือปกป้อง และบังคับใช้สิทธิตามสัญญาและหน้าที่

(ช) การตรวจสอบ หรือบันทึกการโทร และการติดต่อกับลูกค้าเพื่อรับรองคุณภาพ ดำเนินการตามคำร้องขอ การจัดการสิทธิ์ทางกฎหมาย และเพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบตัวตน

(ฌ) การจัดการและจัดทำรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ

(ฎ)  การปฏิบัติตามกฎ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติ หรือเพื่อช่วยในการบังคับใช้กฎหมาย และการสอบสวนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล การตรวจสอบ การเฝ้าระวังและสอบสวน หรือการตรวจสอบการการดำเนินธุรกิจของลูกค้า)

การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของเรา

(ฏ)  จัดการการบริหารและการดำเนินธุรกิจของ NSB และปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนภายในของเรา

(ฐ)  อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสินทรัพย์ทางธุรกิจ (ซึ่งอาจรวมถึง การควบรวมกิจการ การได้มา หรือการขายสินทรัพย์) ที่เกี่ยวข้องกับ NSB

(ฒ) การขอข้อเสนอแนะ หรือการมีส่วนร่วมในแบบสำรวจ รวมถึงการทำการวิจัยตลาดและ/หรือการวิเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ การทำโปรไฟล์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ สำหรับเราในการออกแบบและปรับปรุงสินค้าและบริการ การทำเข้าใจซึ่งความต้องการ และแนวโน้มทางการตลาด และเพื่อตรวจสอบ พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการของเรา

(ณ) ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการของเรา หรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการของบุคคลที่สามซึ่งเราคิดว่าคุณอาจสนใจ

และเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้กล่าวมา

3.2. นอกจากนี้ NSB อาจจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
หากคุณเป็นลูกจ้าง หรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือกรรมการของลูกค้าของเรา

(ก)  เพื่อตรวจสอบและประมวลผลรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณเพื่อบันทึกที่ถูกต้อง

(ข)  เพื่อสื่อสารให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนานโยบาย ข้อตกลงและเงื่อนไขรวมถึงข้อมูลการบริหารอื่น ๆ ของ NSB

(ค)  การสร้างและรักษาโปรไฟล์ของลูกค้าของเราในฐานข้อมูลระบบของเรา

(ง)  การบริหารจัดการ และอำนวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมของคุณ ในโปรแกรมการมีส่วนร่วมกับลูกค้า (เช่น โปรแกรมตอบแทนลูกค้า (loyalty and reward) โปรแกรมการจัดการลูกค้า (เรียกรวมกันว่า “โปรแกรมการมีส่วนร่วมกับลูกค้า“)ตัวอย่างเช่น แต่ไม่จำกัดเพียง โปรแกรม GROOVE retail loyalty programme ช่องทางการค้าปลีกทางธุรกิจ บัตรสิทธิประโยชน์ TRUE BLUE โปรแกรมสมาชิกลูกค้าและอื่น ๆ

(จ)  ปฏิบัติตามคำขอหรือธุรกรรมของคุณที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงลูกค้าและการสื่อสาร (เช่น โปรแกรมส่งอีเมล์หรือโฆษณาฯลฯ )

(ฉ)  วิเคราะห์โปรไฟล์ ธุรกรรม หรือประวัติการติดต่อของคุณกับเราเพื่อกำหนดวิธีการที่เราจะนำไปปรับปรุงในการสนับสนุนหรือการติดต่อกับคุณ รวมถึงรักษาความสัมพันธ์ของเรากับคุณในฐานะลูกค้าของเรา

(ฌ) การจัดการและอำนวยความสะดวกในการประชุมลูกค้า

(ฎ)  การจัดการกับคำขอรับบริการ และติดตามการจัดการหรือการมีส่วนร่วมใดๆกับเรา

และวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้กล่าวมา

โปรดทราบว่า โปรแกรมการมีส่วนร่วมของลูกค้า อาจขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว หรือนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และในกรณีเช่นนั้น นโยบายดังกล่าวจะใช้ร่วมกับและเพิ่มเติมจากนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ซึ่งหากมีความขัดแย้งใด ให้ยึดตามโปรแกรมการมีส่วนร่วมของลูกค้าเป็นหลัก

หากคุณเป็นลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือเจ้าของผู้ให้บริการภายนอก หรือผู้ขายที่ให้บริการกับเรา

(ก)  ประเมินความเหมาะสมในองค์กรของคุณ ในฐานะผู้ให้บริการภายนอก หรือผู้ขาย

(ข)  การจัดการในการยื่นโครงการและใบเสนอราคา การประมวลผลคำสั่งซื้อ หรือการจัดการอุปทานของสินค้าและบริการ

(ค)  การสร้างและรักษาโปรไฟล์ของผู้ให้บริการและผู้ขายของเราในฐานระบบข้อมูลของเรา

(ง)   การสื่อสารเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนานโยบาย ข้อตกลง เงื่อนไขและข้อมูลการบริหารของเรา

(จ)   การประมวลผลและการชำระเงิน ซึ่งใบแจ้งหนี้และตั๋วเงินของผู้ขาย

(ฉ)   การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การออกบัตรผ่านของผู้มาเยือน และอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัย)

และวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้กล่าวมา

หากคุณเข้าร่วมกิจกรรม การประชุม สัมมนา การพักผ่อน หรือการเยี่ยมชมลูกค้า (กิจกรรม”)

(ก) การจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกกิจกรรมที่คุณเลือกเข้าร่วม ลงทะเบียน หรือมีส่วนร่วม

(ข) การเตรียมการสำหรับการเดินทางและที่พักสำหรับกิจกรรม

(ค) การถ่าย หรือบันทึกภาพ และวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัท หรือทางการตลาด รวมถึงภาพถ่ายและวิดีโอที่มีคุณอยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์และวิดีโอของเราในกิจกรรมดังกล่าว (ซึ่งจะเป็นไปตามการแจ้งเตือนภายในกิจกรรมต่างๆ)

(ง)  การดำเนินการ บริหาร และอำนวยความสะดวกในวาระการประชุมพิเศษ และกิจกรรมต่างๆ

(จ)  การจัดการข้อสงสัยของคุณ หรือจัดการเพื่อการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

และวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้กล่าวมา

โปรดทราบว่า นอกจากนี้ กิจกรรมอาจขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไข และอาจรวมถึงนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว หรือนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และในกรณีเช่นนั้นๆ นโยบายดังกล่าวจะใช้ร่วมกับและเพิ่มเติมจากนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ซึ่งหากมีความขัดแย้งใด ให้ยึดตามนโยบายกิจกรรมเป็นหลัก  และในกิจกรรมดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลของเพื่อนร่วมเดินทาง หรือบุคคลที่เข้าร่วมกับคุณอาจถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยและจัดการภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

3.3. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยเฉพาะ หรือในการติดต่อกับเรา เราอาจแจ้งให้คุณทราบถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆเพื่อที่เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเฉพาะ หากเป็นเช่นนั้น เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามจุดประสงค์เพิ่มเติมเหล่านั้น เว้นแต่เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นอย่างอื่น

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต และภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกจัดให้ตามเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น (ถ้าได้) แก่หน่วยงานหรือบุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในประเทศของคุณ หรือในต่างประเทศ:

(ก)  บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทย่อยและ บริษัทในเครือ

(ข)  บริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการประกันภัย

(ค)  ตัวแทน ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งให้บริการการดำเนินงานแก่เรา เช่น บริการจัดส่ง โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การชำระเงิน การพิมพ์ การเรียกเก็บเงิน การติดตามทางหนี้ การประมวลผล การบริการด้านเทคนิค การขนส่ง การฝึกอบรม การเดินทาง การวิจัยการตลาด คอลเซ็นเตอร์ ความปลอดภัยหรือบริการอื่น ๆ กับเรา

(ง)   ผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เรานำเสนอ

(จ)   ผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามและฝ่ายด้านการตลาด และคู่ค้าธุรกิจของเราที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการ

(ฉ)   ตัวแทนที่รายงานเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต

(ช)   หุ้นส่วนธุรกิจ นักลงทุน ผู้รับมอบหรือผู้รับโอน (ตามจริง หรือที่จะแต่งตั้ง) เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสินทรัพย์ของธุรกิจ (ซึ่งอาจรวมถึง การควบรวมกิจการ การได้มา หรือการขายสินทรัพย์) ที่เกี่ยวข้องกับเรา

(ณ)  คู่ค้าทางธุรกิจของเรา

(ญ)  ธนาคารภายนอก บริษัทบัตรเครดิต สถาบันการเงินอื่นและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง

(ฎ)   หุ้นส่วนภายนอก และองค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายขององค์กร

(ฏ)   ที่ปรึกษาของเรา เช่นผู้ตรวจสอบบัญชี และนักกฎหมาย

(ฐ)   หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับหรือแผนการที่กำหนดโดยหน่วยงานของรัฐ และ

(ฒ)  บุคคลอื่นใดที่คุณอนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เขา

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณไปต่างประเทศ

เมื่อคุณยินยอมให้เรา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่รวบรวมในประเทศหนึ่งอาจถูกเปิดเผย หรือถ่ายโอนไปยังอีกประเทศหนึ่ง และเพื่อการดำเนินธุรกิจของเรา เราอาจจะถ่ายโอน รักษาไว้หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้จากหลากหลายประเทศ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงออสเตรเลีย มาเลเซีย ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไอร์แลนด์ เกาหลีใต้ พม่า กัมพูชา ลาว เวียดนามและเนเธอร์แลนด์

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลในประเทศเหล่านั้นอาจไม่สามารถเทียบเคียงได้กับกฎหมายในประเทศของคุณ อย่างไรก็ตาม เมื่อเราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่น เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  เช่น มีการกำหนดภาระหน้าที่ตามสัญญาเพื่อรักษาความปลอดภัยและความลับต่อผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จากที่กล่าวมา เรามีสิทธิ์ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ต้องรับความยินยอมจากคุณเมื่อเรามีมาตรการป้องกันทางกฎหมายและการดำเนินงานที่เหมาะสม

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมในอินโดนีเซีย เราจะรายงานการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดในต่างประเทศให้กระทรวงเทคโนโลยีการสื่อสารและข้อมูลก่อนและหลังการถ่ายโอนดังกล่าวตามข้อกำหนดของกฎหมาย อนึ่ง ตามที่ตกลงกันในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ คุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศตามนโยบายนี้

5. เรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

การใช้คุกกี้ ( Cookies )

5.1 เมื่อคุณติดต่อกับเราผ่านเว็บไซต์ของเรา เราจะรับและบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติในบันทึกเซิร์ฟเวอร์ของเราจากเรียกดูของคุณ ซึ่งเราอาจใช้คุกกี้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของเราเพื่อที่จะรับรู้การเยี่ยมชมของผู้เข้าเว็บไซต์ที่เข้ามา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิธีที่ผู้เข้าเว็บไซต์เข้ามาในเว็บไซต์ เบราว์เซอร์ที่ผู้เข้าเว็บไซต์ชมอยู่ ระบบการดำเนินการที่ผู้เข้าเว็บไซต์ใช้อยู่  หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์  (IP Address) และข้อมูลการคลิกของผู้เข้าเว็บไซต์ และการบันทึกเวลาของผู้เข้าชม (ตัวอย่างเช่น หน้าเว็บที่พวกเขาเช้าชม เวลาที่เข้าถึงหน้าเว็บ และเวลาที่ใช้ต่อหน้าเว็บไซต์)

 5.2 คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่อยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ “Cookies” บนอุปกรณ์การคำนวณหรืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ของคุณที่ช่วยให้เราสามารถจดจำคุณได้ คุกกี้ที่วางโดยเซิร์ฟเวอร์ของเราสามารถอ่านได้โดยเราเท่านั้น และคุกกี้ไม่สามารถเข้าถึง อ่าน หรือแก้ไขข้อมูลอื่นได้บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 5.3 คุกกี้ สามารถปิดใช้งานหรือลบออกโดยเครื่องมือที่มีอยู่ในเบราว์เซอร์เชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่ การตั้งค่าสำหรับแต่ละเบราว์เซอร์ที่คุณใช้จะต้องมีการตั้งค่าแยกต่างหาก และเบราว์เซอร์ที่แตกต่างกันมีการทำงานและตัวเลือกที่แตกต่างกัน ซึ่งหากคุณต้องการปิดการใช้งานคุกกี้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้ คุณสามารถทำได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณอาจจะไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนในเว็บไซต์ของเราได้

เว็บไซด์ของบุคคลของภายนอก

5.4. เว็บไซต์ของเราอาจมีเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น คู่ค้าทางธุรกิจของเรา ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการในการปกป้องข้อมูลของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา ฉะนั้น เราสนับสนุนให้คุณควรเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการปกป้องข้อมูลของเว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าว อนึ่ง เว็บไซต์ของบุคคลที่สามบางแห่งอาจใช้โลโก้ หรือเครื่องหมายการค้าร่วมกับของเรา แม้ว่าเราจะไม่ได้ดำเนินการหรือดูแลรักษาโดยเราก็ตาม และเมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ของเรา คุณควรตรวจสอบนโยบายการป้องกันข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์บุคคลที่สามเพื่อพิจารณาว่าพวกเขาจะจัดการอย่างไรกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุณ

6. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจะถูกเก็บรักษานานเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ตามการรวบรวมนั้น  เมื่อข้อมูลไม่จำต้องใช้อีกต่อไป ข้อมูลนั้นจะถูกทำลาย หรือถูกลบอย่างถาวร (เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น) ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมในอินโดนีเซียจะถูกเก็บรักษาไว้ (และเข้ารหัส) อย่างน้อย 5 ปี เว้นแต่จะมีกำหนดเป็นอย่างอื่นโดยกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในอินโดนีเซีย

7. สิทธิ์ของคุณในข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

คุณมีสิทธิ์ที่จะ (ก) เพิกถอนความยินยอมต่อการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ (ข) คัดค้านในการรวบรวม ใช้ การประมวลผล หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ (ค) ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ (ง) ร้องขอให้สามารถเข้าถึง หรือ ตรวจดูบทบัญญัติ แก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ และ (จ) ร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดย NSB ทั้งนี้ หากคุณต้องการดำเนินการใดตามที่กล่าวมา โปรดติดต่อเราตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในข้อ 8  ในบางกรณีรวมถึงเมื่อมีการบังคับใช้ตามกฎหมาย เราจะปฏิบัติตามคำขอของคุณ และก่อนที่เราจะสามารถให้ข้อมูลใด ๆ แก่คุณหรือแก้ไขความไม่ถูกต้องใด ๆ เราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนของคุณและ / หรือให้รายละเอียดอื่น ๆ เพื่อช่วยเราตามคำขอของคุณ

8. การติดต่อกับเรา – ข้อเสนอแนะ การเพิกถอนความยินยอม การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ถ้าคุณ:

(ก)  มีคำถาม หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

(ข)  ต้องการเพิกถอนความยินยอมต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

(ค)  ต้องการเข้าถึงและแก้ไขบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือ

(ง)   ต้องการใช้สิทธิอื่นใดตามข้อ 7

 กรุณาติดต่อเราโดยตรงผ่านทางอีเมลนี้: [email protected].

โปรดทราบว่าหากบุคคลที่สามได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา คุณควรติดต่อองค์กรหรือบุคคลนั้นเพื่อทำการสอบถาม ร้องเรียน และร้องขอให้เข้าถึง รวมทั้งแก้ไขกับ NSB ในนามของคุณ

9. ภาษาที่ใช้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

กรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันหรือความแตกต่างกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาท้องถิ่นอื่นๆ (ถ้ามี) ให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก